WOMAN                                                                                   BABAYE

A woman is a woman                                                            Ang babaye usa ka babaye
Not simply of her purple womb                                          Dili lang tungod sa iyang limbahong  pus-on
And nipple scar where flows                                                Ug ulat sa atngal nga giagosan
Dreamed milk nourishing                                                     sa gidamgong gatas nga sustansya
An early life;                                                                             sa linghod nga kinabuhi;

Not simply of her defiance                                                    Di lang tungod sa iyang pagsukol
To an age-old tradition                                                          sa karaan kaayong tradisyun
Of being homely, catering her                                              Nga magpuyo sa balay, mag-atiman
Man’s needs, caring and feeding                                         sa panginahanglan sa lalaki, mag-amoma
His offspring                                                                            ug magpakaon sa mga anak
And could voice for nothing;                                                ug dili lang mag tingog-tingog;

Not simply of her belief                                                         Di lang tungod sa iyang pagtuong
She can talk whenever she wanted to                                 Makasulti siya kon gusto niya
Or can remain silent O                                                           magpakahilom
Whenever she is told to speak;                                             Kon ingnong pwede siya mosulti
That she too, can find work                                                   Nga siya usab, makakitag trabaho
As bread winner as men do                                                   Isip maoy saligan sama sa mga lalaki
Independently doing her own ways                                    Magkinaugalingon kutob sa iyang gusto
Like any lady/woman president;                                         Sama sa bisan kinsang babayeng presidente ;

That she can love and knows                                                Nga makahigugma ug makahibalo
How to make love, casting away                                          Unsaon pakighilawas nga sinalikway
Sexual taboos – thus                                                               Ang ginadiling mga paagi – ug busa
She can pose in nude                                                              Mahimong magpahulagway nga hubo
Be posted for business ads and art                                      Imantala sa peryodiko isip ads ug art
Be kissed and touched part                                                   Mahagkan ug mahilam sa asa dihang parti
Of her skin without losing anything;                                   Sa iyang panit nga way mawala kaniya;

A woman is a woman                                                              Ang babaye usa ka babaye
Far beyond a bourgeois women’s libber                             Labaw pa sa babayeng burges gawasnon
or a post-modern sectarian feminist                                   O sa usa ka post-modernistang peminista
A woman is a woman supporting,                                        Ang babaye usa ka babayeng nagsuporta,
Struggling and fighting in the mainstream                        Nakigbisog ug nakig-away sa kinatibuk-ang
of the people’s struggle, from streets to                              gubat sa katawhan, gikan sa kadalanan ngadto
the mountains in the protracted people’s war                   sa kabukiran sa malanatong giyera sa katawhan
Partaking and offering their lives –                                     Misalmot ug mipahinungod sa iyang kinabuhi—
Amidst the antagonisms of class struggle                          Taliwala sa mga panagbangi sa mga hut-ong
To free the oppressed, and herself;                                     Aron luwason ang dinaugdaog, ug kaugalingon;

A woman is women                                                                Ang babaye mao ang kababayen-ang
With conviction of social liberation                                    Mibarog para sa katilingbanong kalingkawasan
That women could never be free                                         Nga ang kababayen-an dili gayod magawasnon
So long as class oppression persists.                                  Kon magpadayon ang panaugdaog sa mga hut-ong

–Maya Daniel                                                                                                    — Maya Daniel

comments powered by Disqus