Pasidungog-Dayeg kang Chad Booc ug ubang Martir sa Pakigbisog sa Katawhang Pilipinhon

Mar. 05, 2022

Nanaha sa tumang kalunhaw

Ug nanalingsing sa tumang kadalisay

Ang mithi sa pakigbisog nga gitanom

Ni Titser Chad Booc sa kabanikanhan!

 

Ang daghong sa iyang tingog,

Ang kananoy sa iyang ngalan!

Ang sugilanon sa iyang kabayanihan!

Nanganawkanaw sa kahanginan sa kalumaran!

Giayo nato pagsaphig ang mga sagbot

Nga nasabligan sa iyang bililhong dugo

Sa ingon nga dili mawani ang mga bulawanong

Handumanan–ang mga halandumong higayon

Nga iyang gigugol sa pakigdait sa mga hinikawan

Ug mga sinakit . . .mga takna ug tipik sa mga takna

Kanus-a iyang giyam-iran ang mga tunok sa kalisdanan,

Giyaga-yagaan ang mga sampinit sa pagpakasakit,

Giharong ug gibiaybiay ang mga hagit sa kamatayon!

 

Nagbaktas siya uban ang sama kaniyang mga batan-on,

Maoy ilang gibitbit ang kahigwaos, kahingawa,

Kahasol ug kakulba sa katawhan sa Kalumaran

Nga walay puas nga gihasi sa kasundalohan,

Kanunayng giyamyam sa ilang urom ug daman,

Ang kahimtang sa mga lumadnong Inangbayan!

Nagabaktas sila sa tumang kadasig ug kapiskay

Sa mga tagaytay ug dalandalan sa kabanikanhan

Wala nila panumbalinga, ni igsapayan, ang hait

Nga suwab sa mga bugang ug ang mga talinis

Nga kagingking ug mga kipikipi sa agianan.

 

Ang pusdak sa ilang mga lapalapa giduyogan

Sa huni sa mga dahon ug hagawhaw sa mga bulak,

Ang kidlap sa ilang mga mata hinulamang dan-ag

Sa buwan ug mga bituon, suga sa Lumadnong masa!

Kanunayng gihadla ang ilang isipan ug balatian

Sa maalamong mga pulong sa masa sa kabanikanhan,

Nagpabalon kanilag mga pagtulun-ang bulawanon,

Dili gikan sa mga libro, kundili sa buhing kasinatian.

Sila maoy way-kahubasan nga inspirasyon — naglalik

Og mga monyumento sa pagpakasakit ug pakigbisog. . .

 

Anaa sila – si Chad ug mga kauban – mga martir

Sa pakigbisog alang sa hustisya sa katawhang Lumad!

Sud-onga ang lunhawng korte sa ilang mga dagway!

Ayoha paglitok ang ritmo sa ilang mga ngalan!

Subaya ang mga tunob ug lakra sa ilang lapalapa

Nga napatik sa dugoang dalandalan sa kabanikanhan

Diin sa tumang kapintas ug kamaluibon gitampalas

Sa mga mangtas nga mga teroristang kasundalohan!

 

Sud-onga sila! Ikuyog imong panan-aw sa ilang panaw!

Sa ilang paglakbay lusot sa mga masiot nga agianan

Ngadto sa nag-amag nga dan-ag sa layong unahan!

Walay kamatayon ang ilang handumanan!

Walay hunong ang pag-uylap sa ilang gugma

Nga gisagop ug gihambin sa tanang nagmahal

Sa InahangYuta. . .Dili ug dili gayod mamatay

Ang hamiling kahulogan sa ilang pagpakasakit!

 

Hangpon ta sila! Pasidunggan ug daygon ta sila!

Ipakayab ta ang bandila sa ilang sanglitanan!

Ituboy ta ang mithi nga ilang gilabanan!

Mabuhi si Chad Booc ug mga kauban!

Mabuhi ang mga Martir sa Katawhan!

comments powered by Disqus