Ang MILF ug ang katawhang Moro kinahanglang magmabinantayon; mag-igmat batok sa pagpanglingla sa rehimeng US-Aquino

Nov. 05, 2012

Pamahayag
26 Oktubre 2012

Ang ulahing pagpirmahay sa Framework Agreement alang sa Bangsamoro nag-abli sa bag-ong mga luna sa panaghisgot tali sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) ug Government of the Philippines (GPH) ug nagdala og mas dagkong mga hagit alang sa katawhang Moro sa kinatibuk-an.  Apan kung molurang na ang pagmaya niini, ang katawhang Moro, nga sa kasamtangan nag-ila sa liderato sa MILF, dili angay motugot sa Framework nga mahimong abli ug bulnerable sa pagpanglingla ug daotang laraw sa rehimeng Aquino ug sa iyang imperyalistang amo.

Kinahanglang molikay ang MILF nga malansis ug sa proseso mamaniobrahan aron mahulog sa bung-aw sa kapildihan dili lamang kanila kundi labaw sa tanan sa tibuok katawhang Moro.  Busa, ang NDFP (National Democratic Front of the Philippines)-Mindanao nag-awhag sa liderato sa MILF ug sa kasamtangan pwersa niini, sa ubang patriotikong mga pundok nga Moro ug sa katawhang Moro nga mas magmabinantayon ug mag-amping batok sa rehimeng US-Aquino, aron dili masaag ug magpabiling lig-on ang baruganan nga ipadayon ang lehitimong pakigbisog alang sa katungod sa kaugalingong paghukom.

Samtang misalig ang mga pangulo sa MILF nga mahimong mabungahon ang Framework, kinahanglang mag-amping kini sa dagan sa pakignegosasyon sa gobyernong Aquino tungod kay tin-aw nga may mga risgong angay ikonsidera.  Ang tibuok Framework naghatag og pagduda kung tinuod ba nga mahimong patas kini sa duha ka partido tungod kay gipasulod kini sa mga utlanan nga gidikta sa Konstitusyon sa reaksyunaryong gobyerno.  Ang mga nag-unang probisyon nini, sama sa paghimo sa Bangsamoro Basic Law, pagpanalapi ug bisan ang pagmentenar og armadong pwersa, sa tinuoray napailalom sa gahum sa ehekutibo, lehislatibo ug hukmanan sa reaksyunaryong estado.  Kini nga mga paglimita nagpasabot nga ang MILF dili makahimo ug makaimplementar og iyang mga balaod sa kahusay, pangwarta, ug sistema sa hukmanan (gawas kadtong langkob sa Shariah Law) nga walay pagtuon, pagsala ug kontrol sa “sentral nga panggamhanan.”  Dugang niini, ang maong sentral nga panggamhanan dunay kapasidad nga mobabag sa bisan unsang palisiya sa Bangsamoro kung mamahimo kining babag sa iyang interes.

Pananglitan, usa sa tataw nga probisyon ubos sa Revenue Generation and Wealth Sharing” (Part IV, No. 4) naghawan alang sa pagkawkaw ug kontrol sa mga lokal nga nagharing pipila ug langyawng monopolyo kapitalista sa mga natural nga bahandi sama sa natural gas ug minerals sa mga erya sa Moro.  Ang pulong nga “makatarunganon ug patas nga bahinay sa kita gikan sa paggamit sa natural nga rekurso” dili makahatag og proteksyon sa katungod sa katawhang Moro alang sa katungod sa kaugalingong paghukom mahitungod sa ekonomiya tungod kay tanang palisiya nga nalambigit niini mamahimong magsalig sa mga lakang nga nasabutan tali sa mga Partido, o sa tinuoray, sa gobyernong Aquino.

Maka-alarma tungod kay bisan walay partikular nga “annexes” mahitungod sa “decommissioning” (o pagbungkag) sa armadong pwersa sa MILF (ang Bangsamoro Islamic Armed Forces), nagsugod na ang gobyernong Aquino sa pagpahuyang ug sa pagbungkag sa pinaka-importanteng “bargaining chip” sa MILF pinaagi sa pagbutang sa BIAF sa pasibong posisyon pinaagi sa dinugay nga ceasefire agreements.  Dili usab angay mailad sa kamatuoran nga ang AFP (Armed Forces of the Philippines), PNP (Philippine National Police) ug tropang Kano nagpadayon sa ilang opensiba ug walay tumong nga mohunong hangtod dili mapildi ang MILF ug uban pang armadong pwersang Moro.  Busa, sa dili pa mahitabo ang “decommissioning,” o pagbungkag kinahanglang matin-aw nga ang mga nasabutan dili motangtang sa katakus ug inisyatiba sa MILF-BIAF, o bisan maghimo niini nga pangpulis na lang nga pwersa ubos sa kontrol sa PNP.

Kung walay BIAF, ang MILF mohuyang ug walay katakus nga panalipdan ang katawhang Moro nga girepresentahan niini.
Sa ingon, ang MILF kinahanglang magmabinantayon batok sa mga kontra-taktika nga gigamit ni Noynoy Aquino ug sa iyang amo nga imperyalistang US nga nagtumong nga pitolon ang inisyatiba niini sa proseso sa pagkab-ot sa matinud-anong pag-ila sa katungod sa kaugalingong paghukom sa katawhang Moro, lakip na ang pagkab-ot sa tinuod nga kalinaw sa Mindanao.  Sa samang higayon, nagsaulog ang rehimeng Obama sa US niining pinakabag-ong pulitikanhong pagpanglingla batok sa katawhang Moro diin pundamental nga nagsilbi sa imperyalistang geo-politikal nga interes niini sa Southeast Asia.

Sa kasamtangang ang-ang sa panaghisgot sa MILF-GPH, ang NDFP-Mindanao nag-awhag sa MILF nga segurohon nga ang katawhang Moro dili matulod paingon sa kapildihan pinaagi sa pagseguro nga ang rehimeng Aquino dili mopakyas sa mga proseso nga gikinahanglan aron ang Framework mamahimong mabungahon ug tinuod nga alang sa katawhang Moro.

Mokat-on sa mga nangaging pagtulun-an, ang MILF dili angay mobuhi sa iyang epektibong katakus militar subay lang sa kagustohan sa reaksyunaryong gobyerno ug sa imperyalismong US aron padayon kining makapreserba ug makapanalipod sa interes sa iyang organisasyon ug sa tibuok katawhang Moro.  Kinahanglang hugot niining huptan, labaw sa tanan, ang mga tiunay nga pangandoy sa dugay nang nag-antos nga katawhang Moro.

Ang NDFP-Mindanao nag-awhag sa ubang pang lehitimong armadong grupo sa Moro ug sa tibuok katawhang Moro nga palig-onon ang ilang pakigbisog alang sa ilang katungod sa kaugalingong paghukom sa duha ka nataran: una ang pagbarug sa batakang tawhanon ug pulitikanhong mga katungod, molahutay ug pursigidong ipalapad ngadto sa liboan ang kalihukang masa sa mga Moro; ug ikaduha, palig-onon ug labaw pang  pakusgon ang armadong rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Moro batok sa komon nga kaaway, ang pasistang estado ug iyang armadong pwersa ug ang interbensyon sa imperyalistang pwersa sa US.  Ang pag-asdang niini nga mga nataran, ilabina gyud ang naulahi, mao lamang ang garantiya sa katawhang Moro, ug sa tibuok katawhang Pilipino,  sa pagkab-ot sa tinuod nga kagawasan gikan sa nasudnon ug imperyalistang pagpangdaug-daog ug pagpahimulos.

Ang pagsukol alang sa kagawasan ug katungod sa kaugalingong paghukom sa katawhang Moro mao ang esensya sa atong pormal nga alyansa tali sa MILF.  Ang kasabutang “The General Agreement Between the NDFP and the MILF on Cooperation and Mutual Support in the Revolutionary Struggle” gipirmahan niadtong Pebrero 14, 1999 sa Camp Abubakar, Maguindanao.  Busa, ang NDPF sa Mindanao naglaum, nga bisan pa sa pinirmahang Framework, ang MILF padayong makigbisog alang  sa tinuod nga pangandoy ug interes sa katawhang Moro.

Ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug tanang alyadong organisasyon ubos sa NDFP subling mipalig-on sa maong kaakohan nga labaw pang maisogong  makigbisog duyog sa uban pang lehitimong grupong Moro ug katawhang Moro alang sa katungod sa kaugalingong paghukom bisan pa man kung unsa ang mahimong resulta sa Framework.

(Sgd.) Ka Oris
Tigpamaba
NDFP-Mindanao

comments powered by Disqus