Today, we commemorate the survival of Planet Earth.  We rejoice in the thought of the Earth’s continued existence.  It has lasted across millions of years and has provided humankind with its life-giving essences—air, water, fire, all the elements contained  in the soil.

At the same time, we lament the facts of despoliation perpetrated by Earth’s beneficiaries themselves—unscrupulous human who have disconnected themselves from a harmonious union with Nature which is Earth’s generic substance.

Today, humankind—as stewards of the Earth, as Nature’s caregivers entrusted with its infinite endowments and provisions for all the peoples of all countries—must needs renew our solemn commitment to abide by the sacred mandate of the Earth’s life principle.  We need to bind our very own self—the force of our spirit and the substance of our flesh—with the Life Principle of the Earth.

 

Oath

We, creatures of Water and Earth

We who are  molded from a dash of dust

We who have stood erect in strength

Not by a shaft of wood, stone or steel,

But by the Water of Life shaped up

As Humans to the likeness of Bathala…
We — we  now recite this sacred Oath,

Proclaim and resound in one voice

The divine  purpose of the existence

Of  Water as the Life Principle

That eternally pulsates and stirs,

Energizes the core fibers and nerves

In the flesh and vessels of our body ,

In the agility and alertness of animals,

In the delicate wings of the tiny insects,

In the beaks of birds whose falsetto trills

Enshrine the meaning of Freedom,

In the spurting rhythm of springwater

From the mouths of rocks and hill slopes,

In the celebratory impulses of Living Art,

Spiritual libations that cleanse the Earth.

 

We stake here our uttermost competence,

Valor,  daring sharpness of our intellect.

We shall fortify the union of our heartbeats

Like the droplets of dew  in the forests

That collect and flow as raging headwaters;

Like breezes that bundle up their thrusts

As surging assaults of  the habagat.

Let us in unison brandish in the winds

Our solemn Pledge of Commitment,

By the manifest power of our tongues

And shining blades of our words,

To preserve the integrity of the Water!

Glorify the Life Principle of the Universe!.

 

PANUMPA

Kaming mga nilalang sa Tubig ug Yuta

Kaming inumol sa uska pudyot nga abog

Kaming  mibarog nga tuyhad sa kalig-on

Dili sa lindog sa kahoy, bato  o  asero,

Kundili sa Tubig sa Kinabuhi  hinulma sa dagway

Nga Tawhanon ug kamay-ong ni Bathala . . .
Kami –kami karon nagabungat ning balaang Panumpa,

Nagsangyaw ug nagpalanog sa usa ka tingog

Sa balaang katuyoan sa katunhayan

Sa Tubig isip Lintungany sa Kinabuhi

Nga way-hunong nag-uylap ug nagkisaw,

Nagpabaskog sa subok nga mga gihay ug lanotaw

Sa mga unod ug kaugatan sa among lawas,

Sa kapiskay ug kaigmat sa mga hayop,

Sa talandogong mga pako sa gagmayng mananap,

Sa sungo sa mga langgam kansang tagming piyak

Naghimaya sa kahulogan sa Kagawasan,

Sa nagsidlit nga ritmo sa mga tubod sa tubig

Gikan sa mga ngabil sa palanas ug mga  bangilid,

Sa masaulogong uylap sa Buhing Alampat,

Espiritohanong dagayday nga mihugas sa Yuta.
Gitahan namo dinhi ang among labing kusganong katakos,

Kaisog, mapangahasong kahait sa among salabutan.

Bug-oson namo ang mga pinitik sa among kasingkasing

Sama sa mga lugas sa yamog sa kalasangan

Nga nagkatipon ug nag-agos isip bul-og sa tubig,

Sama sa mga huyuhoy nga nagbugkos sa ilang bakyaw

Isip nagbawod-bawod nga paghasmag sa habagat.

Mag-ambahan kita sa pagpakayab sa kahanginan

Sa atong labing tim-os nga Panumpa sa Kapangakoan,

Pinaagi sa dayagnong gahom sa atong mga dila

Ug nagsidlak nga suwab sa atong mga pulong,

Aron ipatunhay sa labing kahimsog ang Tubig!

Himayaon ang Lintunganay sa Kinabuhi sa Uniberso!

comments powered by Disqus